Общи условия за ползване услугите на Вавилон Транслейшънс МД ЕООД.

Общи условия за ползване услугите на Вавилон Транслейшънс МД  ЕООД.

Общите условия са неразделна част от Споразумението за възлагане на преводачески услуги, наричано по-долу „Споразумение или Оферта-поръчка”. При липса на сключено споразумение отношенията между страните се уреждат съгласно настоящите Oбщи условия. По смисъла на тези Общи условия ВЪЗЛОЖИТЕЛ е физическо или юридическо лице, което възлага изпълнението на услугите, предлагани от Вавилон Транслейшънс МД  ЕООД.
I  ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите Общи  търговски условия са предназначени за уреждане на договорните отношенията между Вавилон Транслейшънс МД  ЕООД, с адрес на упражняване на дейността гр. Пловдив, ул. Ал.Батенберг 39 ет. 1, офис.7, ЕИК BG 204442676, наричано по-долу за краткост  Изпълнител, и потребителите физически или юридически лица, наричани по-долу Възложител, който възлага изпълнението на услуги, предлагани от Вавилон Транслейшънс МД  ЕООД – писмен превод, легализация, редакция, устен превод.

II  ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ
Вавилон Транслейшънс МД  ЕООД предлага следните услуги:
Чл.1 Писмен превод:
1.1. Този тип превод се извършва от специализиран преводач, одобрен от ИЗПЪНИТЕЛЯ, както и фактологическа проверка на текста и цифрите на материалите оставени за превод от български език на чужд език или от чужд език на български език.
1.2. При възлагане извършаване на писмен превод, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави достатъчна документация относно въведена терминология, да уточни правилното изписване  имената на фирми и физически лица, да предостави списък с пълното изписване на всички съкращения в материала за превод необходими за точното и своевременно извършване на превода. При непредоставяне на гореизброените подробности, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за неточен превод.
Чл. 2 Легализация
2.1. Легализацията е процедура по установяване и удостоверяване автентичността на официални документи, предназначени за използване извън пределите на страната издател на документа. Легализацията на документи от и за чужбина може да се извърши ако са налице всички задължителни реквизити регламентирани от: Хагската конвенция, Спогодбата за правна помощ, Лисабонската конвенция и Виенската конвенция.

2.2. В цената на легализацията не се включва цената на превода на документа.
2.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи каквато и да била отговорност при отказ от страна на съответния държавен орган за легализация на документ.
2.4. При отказ за легализация от страна на съответния държавен орган, не по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи връщане на оригиналния документ, като има право да задържи сумата, необходима за покриване на разходите, направени до момента на получаване на писменото уведомление за отказ.

Чл. 3 Редакция
3.1. Редакцията е специализирана услуга от експерт – редактор, включваща терминологична, езикова и стилова проверка на готовия превод, която се предлага при поискване от клиента, и не се включена в цената за превод на страница, а срещу допълнително уговорено заплащане.

3.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да откаже редакция на преведени документи и други книжа.
Чл. 4 Устен превод
4.1. Устни преводи – консекутивен превод, придружаване

4.2. При възлагане извършване на устен превод ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок от седем дни преди датата на предоставяне на услугата, за езика/езиците, времетраенето, мястото на предоставяне на услугата и сферата на превод. При неизпълнение в срок от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на задължението му по предходното изречение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за качеството на устния превод и може да откаже предоставянето на услугата.
4.3. При предоставяне на устен превод, се заплаща цялото време, за което е ангажиран преводача, независимо в какво съотношение от времетраенето на мероприятието той извършва превод.
4.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да откаже предоставянето на услугата устен превод, в случай, че не е определен срок за потвърждаване по посочения в предходното изречение начин или потвърждението не е получено в определения в писменото уведомление или договора срок.
4.5. Минималното време за таксуване на устен превод са два астрономическа часа. Всеки започнат час се таксува по договореното в оферта-поръчка цена. Максималното време за превод е 8/осем/ часа на ден от часа на стартиране на мероприятието. Всеки започнат час над тези 8/осем/ се таксува по базисната цена уговорена в оферта-поръчката + 50%.
Чл. 5  Предоставяните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ услуги се извършват в срокове и по цени договорени в писмена форма в конкретна оферта
III  ПОДГОТВЯНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА.
Чл. 6  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да направи запитване за оферта
– лично в офис на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
– по електрона поща;
– чрез попълване на онлайн формуляр на www.translation-babylon.eu
Чл. 7 Офертата се предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по начина, по който е направено запитването или по един от начините посочени в чл. 6 по-горе.
Чл. 8 Цена за писмен превод на една стандартна страница, съгласно Български държавен стандарт /съгласно БДС една стандартна страница съдържа 1800 символа с интервалите преведен текст/.

Чл. 9  Минималният размер на поръчката е една страница.
IV  НАЧИН НА ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТАТА.
Чл. 10  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва писмено да потвърди  офертата в срок от 5 дни, считано от датата на получаването й  по електронен път, или в офиса на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
С приемане на офертата, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че безусловно приема условията на тези Общи условия.
V   СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ.
Чл. 11  В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е изискал оферта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за предоставяне на конкретни преводачески услуги, той писмено потвърждава Офертата за възлагане на преводаческата услуга.
Чл. 12  В случай, че не бъде подписана Офертата за възлагане на преводаческа услуга, отношенията между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се уреждат съгласно разпоредбите на тези Общи условия.
Срокът на изпълнение на поръчката започва да тече от момента на получаване на писменото потвърждение за приемане на офертата.
Чл. 13  Ако е подписан договор за преводачески услуги между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, то условията по договора са с предимство пред Общите условия.
VI  НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ.
Чл. 14  Възложителят заплаща  преди стартиране на поръчката 50%  от договорената стойност, описана в Офертата и 50% когато услугата е приключена.

Чл. 15 Предоставената  услуга може да бъде заплатена по един от следните начини:
– в брой, в офис на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

– по банков път срещу фактура, която се изпраща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по електронна поща
VII  НЕУСТОЙКА.
Чл.16  В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изплати дължимите суми в сроковете, посочени в глава VI по-горе, той дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 1 % върху дължимата сума за всеки просрочен ден.
Чл.17  В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни поръчката в определените срокове, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1 % върху дължимата сума за всеки просрочен ден.
VIII  СРОК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ.
(2) В случай, че материала за превод е предоставен преди изготвяне на офертата, то за начало на срока се счита датата и часа, след която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е получил потвърждение на офертата съгласно чл. 10 по-горе.
(3) В случай, че материалът за превод е изпратен на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след датата на приемане на офертата, датата и часа на получаване на материала се счита за начало на срока.
(4) В случай, че в офертата не е посочен краен срок за предоставяне на превода, се приема, че след изготвяне на превода ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще уведоми по подходящ начин ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че услугата е извършена.
IX  ПОЛУЧАВАНЕ НА ГОТОВИЯ ПРЕВОД
Чл. 18  (1) Готовият превод се получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  по един от следните начини:
– лично в офис на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
– на посочената в Офертата електронна поща;
– чрез куриер, разходите за куриерски услуги са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
/ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поема риска за случайното загубване или увреждане, както и разходите за всяка една доставка на превода/;
(2) Всяко допълнително заверено копие на преведения документ се заплаща отделно- 4 /четири/ лева на документ.
X  РЕКЛАМАЦИЯ
Чл. 19  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да направи рекламация на превода в 5 /пет/ дневен срок, считано от датата на получаване на превода.
Чл. 20 Ако до края на срока ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не направи рекламация, се счита, че преводът е приет без възражения.
Чл. 21 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да посочи точните места в целия текст, с които не е съгласен. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя текста на независим преводач, който да редактира местата, за които е направена рекламацията.
(2) Непосочване на точните места на рекламация освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от задължение за коригиране на преведения текст.
(3) Разходите за независимия преводач са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4) Предоставяне на превода на независим преводач не включва цялостна редакция на преведения текст.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разумен срок за отстраняване на рекламациите. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ откаже да предостави подобен разумен срок, за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отпада отговорността за поправяне на рекламациите.
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи намаляване или предоставяне на отстъпка от дължимата цена при в случай на рекламация.
XI  КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Всички преводачи и сътрудници, които в различен капацитет работят с Агенцията за преводи, са обвързани със споразумение за професионална тайна.
Чл. 22  Приемайки  настоящите Общи условия ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема, че информацията, съдържаща се в предоставените от него материали за превод  ще бъде достъпна единствено за служители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включително и специалистите, които ще извършват превода и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да я предоставя под каквато и да било форма на трети лица

Чл. 23  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изиска от своите преводачи и служители да осигурят запазване конфиденциалността на съдържанието на превода.
Чл. 24  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разрешава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да съхранява и ползва преводите, без ограничение във времето.
XII  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 25  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да осигури извършване на превода качествено и в срок;
2. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за текущото изпълнение на поръчката;
3. да съхранява всички получени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ материали за превод и други документи и да му ги върне при поискване, след приключване на съответната поръчка;
Чл. 26 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи всички необходими за изпълнението на поръчката материали, както и разяснения, касаещи специфични и конкретни изисквания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. да откаже да завърши започнатата поръчка, ако не бъде спазена процедурата за заплащане, уредена в настоящите Общи условия.
3. да откаже изпълнението на поръчката,в случай че в хода на поръчката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поиска изменение на нейните условия, които изменения ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да изпълни.
4. да промени срока за изпълнение на поръчката, ако материалите за превод не бъдат предоставени в срок от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да не започне или да прекрати изпълнението на поръчката, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е предоставил неточна или непълна информация относно изпълнението на поръчката, поради което изпълнението на поръчката е станало невъзможно.
5. да задържи готовия превод, както и предоставените оригинали на документи до заплащане на договорената цена.
Чл. 27  В случай на прекратяване изпълнението на поръчката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпълнената част от възложената поръчка.
Чл. 28  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за вредите, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица при настъпване на някое от следните обстоятелства:
1. наличие на загубени, повредени, унищожени преводи, текстове и/или документи, което е настъпило в резултат на форсмажорни обстоятелства /земетресение, буря, война, стачки и други;
2. когато се е осъществило без виновно изпращане на материалите за превод на погрешен пощенски или електронен адрес;
3. вреди или забавяния, причинени от проблеми в работата на телекомуникационните компании или доставчиците на интернет услуги.
XIII  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 29  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да получи превода в срок;
2. да му бъдат върнати всички материали, придружаващи документите за превод, които е предоставил във връзка с изпълнението на поръчката.
3. да преустанови изпълнението на поръчката, след отправяне на писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като се задължава да заплати вече извършената част от поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
5. да направи рекламация на извършената поръчка в писмена форма.
Чл. 30  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички материали и документи, необходими за качественото изпълнение на поръчката;
2. да заплати превода в срок и съгласно разпоредбите на настоящите общи условия;
Чл. 31  В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ откаже да получи изготвените документи, той дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане на договорената цена за изпълнението на поръчката.
Чл. 32  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да представи в писмена форма, всички специфични изисквания към поръчката, най-късно до момента на приемане на офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ си запазва правото да откаже поръчката, ако не е съгласен с някой от специфичните изисквания.
XIV ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 33  Общите условия влизат в сила от момента на публикуването им на интернет страницата – www.translation-babylon.eu и са неразделна част от сключеното Споразумение (Оферта-поръчка) или договор за възлагане на преводачески услуги.
Чл.34 Настоящите Общи Условия могат да бъдат изменяни от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като измененията обвързват ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако са били в сила към момента на възлагане на поръчката.
Чл. 35  Възникналите между страните спорове се решават посредством преговори, а ако не се постигне съгласие, ще бъдат разглеждани от компетентния съд в гр. Пловдив.
Чл. 36 За неуредените въпроси в настоящите Общи условия , Оферта-поръчка или договор за възлагане на преводачески услуги се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България. При сключване на международен договор между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, приложимото право ще е българското.

Лични данни

 

Вавилон Транслейшънс МД ЕООД обработва и защитава личните Ви данни, съобразно изискванията на

Закона за  защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета  от 27 април 2016 г.

Повече подробности за ангажиментите на Вавилон Транслейшънс МД ЕООД, в качеството ѝ на администратор на лични данни, можете да намерите в „Политика по защита на личните данни на Вавилон Транслейшънс МД ЕООД, публикувана на интернет адрес: www.translation-babylon.eu или да се свържете с нас на имейл адреси на Вавилон Транслейшънс МД  ЕООД babylon_m@abv.bg, office@translation-babylon.eu и телефон: 032625686.

Общи условия Защита на личните данни

@ 2020 Всички права запазени translation-babylon.eu. Made by Timag TEAM© 2024. All rights reserved.