Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

на Вавилон Транслейшънс МД ЕООД

Настоящата политика e изготвена на основание Закона за защита на личните данни, подзаконовите му нормативни актове и в съответствие с изискванията  на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата  на физическите лица във връзка с обработването на лични данни.

Информация и контакти  на обработващия лични данни

Вавилон Транслейшънс МД ЕООД е доставчик на преводачески услуги с ЕИК 204442676 и адрес 4000 гр. Пловдив, ж.к. Тракия бл. 34 вх. Б, тел.: +359 32 625 686, ел. поща: babylon_m@abv.bg

 

Лични данни и цел на обработване на лични данни

Лични данни са всяка информация, с която едно физическо лице може да бъде идентифицирано пряко или косвено по един или повече признаци, характерни за личността – като например: име, идентификационен номер/ ЕГН, данни за контакт – местонахождение/ пощенски адрес, телефонен номер, email адрес, онлайн идентификатор/ IP адрес и др.

Основната цел, за която се извършва обработване на лични данни на физически лица е свързана пряко с осъществяването на законоустановената дейност на Вавилон Транслейшънс МД ЕООД.

 

Лични данни на физически лица се обработват за целите на:

Управление на трудови  правоотношения и правоотношения с лица на свободна практика;

Подбор на персонала;

Услуга за превод и легализация;

Финансово – счетоводна дейност;

Други задължения, възникващи във връзка със законови изисквания,

свързани с дейността на дружеството;

В тази връзка Дружеството обработва лични данни на:

Служители по трудови и извънтрудови правоотношение;

Кандидати за работа;

Клиенти и доставчици на  услуги, с които Дружеството влиза в отношения в рамките на законоустановените си правомощия и задължения;

 

Законни основания за обработване на лични данни

Обработването на данни се извършва на основание законен интерес на Дружеството, във връзка със задължения, произтичащи от Кодекса на труда, Закона за ЗБУТ, Закона за социалното осигуряване, Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, Кодекс на застраховането, Търговски закон, Закон за данъците върху доходите на физически лица, Закона за счетоводството, Закона за задълженията и договорите и др.

 

Видове лични данни, които Дружеството обработва:

Име, телефонен номер, адрес и електронна поща – за процесите на договаряне на  услуги  в обхвата на дейността;

Данни, изисквани от законодателството за осъществяване на трудови и извънтрудови правоотношения;

 

Принципи за защита, следвани  при обработване на  личните данни

Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

Личните  данни ще бъдат третирани, като строго поверителни и няма да бъдат споделяни;

Ограничаване на данните до необходимото във връзка с целите, за които се обработват;

Съхранение във форма, която позволява идентифицирането на засегнатите лица, за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват;

Обработване на личните данни при осигурено ниво на сигурност, като се прилагат подходящи технически и организационни мерки;

 

Поверителност на личните данни

Дружеството няма да обменя, прехвърля или предава лична информация на която и да е трета страна, по каквато и да е причина, без изрично съгласие на лицето, освен в случаите на законоустановените му задължения, свързани с основната  дейност на Дружеството или при необходимост от разкриване на информацията на компетентни органи по силата на закон.

 

Срок на съхранение на личните данни

Ние ще съхраняване личнити данни  във форма, която позволява идентифициране, толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на целта, за която са били събрани първоначално и за които сте дали съгласието си.

 

Право на достъп, коригиране или изтриване на лични данни

Всяко лице, чиито данни се обработват има право по всяко време  да получи от Вавилон Транслейшънс  МД ЕООД, следната информация:

Цели на обработването;

Категории лични данни;

Получателите или категориите получатели, на които се разкриват;

Срокът на съхранение на личните данни;

Да коригира неточните лични данни, свързани с лицето, както и да попълни непълните  лични данни, ако има такива;

Да изтрие свързаните с лицето лични данни, при спазване на законовите изисквания.

 

Право на възражение

Имате право по всяко време:

Да възразите срещу обработване на лични данни, отнасящи се до Вас;

Да поискате  прекратяване обработването на Вашите лични данни, освен ако, съобразно конкретната ситуация, съществуват убедителни законови основания за обработването или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право на подаване на жалба:

Ако считате, че обработването на личните Ви данни нарушава Ваши права или законови разпоредби, моля, свържете се с нас на посочените в настоящия документ по-горе контакти.

Имате право на възражение срещу обработването на личните Ви данни, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

Лични данни

 

Вавилон Транслейшънс МД ЕООД обработва и защитава личните Ви данни, съобразно изискванията на

Закона за  защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета  от 27 април 2016 г.

Повече подробности за ангажиментите на Вавилон Транслейшънс МД ЕООД, в качеството ѝ на администратор на лични данни, можете да намерите в „Политика по защита на личните данни на Вавилон Транслейшънс МД ЕООД, публикувана на интернет адрес: www.translation-babylon.eu или да се свържете с нас на имейл адреси на Вавилон Транслейшънс МД  ЕООД babylon_m@abv.bg, office@translation-babylon.eu и телефон: 032625686.

Общи условия Защита на личните данни

@ 2020 Всички права запазени translation-babylon.eu. Made by Timag TEAM© 2024. All rights reserved.